องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00022
วานนี้ 00038
เดือนนี้ 00536
เดือนก่อน 00589
ปีนี้ 01125
ปีก่อน 05491
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  - 16 ก.พ. 2567(ดู 16) 
  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ - 12 ก.พ. 2567(ดู 78) 
  การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 23 ม.ค. 2567(ดู 96) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 16 ม.ค. 2567(ดู 74) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 78) 
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ - 3 ม.ค. 2567(ดู 146) 
  รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - 1 ม.ค. 2567(ดู 70) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕ - 27 ต.ค. 2565(ดู 124) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ - 5 ส.ค. 2565(ดู 126) 
  บันทึกการประชุมสภา  - 4 มิ.ย. 2565(ดู 123) 
  บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม) - 15 ก.พ. 2565(ดู 128) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ - 10 ม.ค. 2565(ดู 121) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ - 4 ม.ค. 2565(ดู 131) 
  ประกาศติดตามผล - 18 มี.ค. 2564(ดู 481) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 31 ม.ค. 2567(ดู 57) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 303) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 293) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 321) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 293) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 288) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 288) 

ภาพกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 89)

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 196)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 133)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน (ดู 92)

ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (ดู 137)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 147)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ : [18 ก.ย. 2566]
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยญที่ 3 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญีติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [15 ก.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [28 เม.ย. 2566]
  Do's and don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร