องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00002
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00343
เดือนก่อน 00573
ปีนี้ 03025
ปีก่อน 05491
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ - 19 มี.ค. 2567(ดู 96) 
  โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ - 11 มี.ค. 2567(ดู 117) 
  ประชามสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี - 11 มี.ค. 2567(ดู 107) 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  - 16 ก.พ. 2567(ดู 257) 
  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ - 12 ก.พ. 2567(ดู 456) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ - 9 ก.พ. 2567(ดู 103) 
  การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 23 ม.ค. 2567(ดู 340) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕ - 27 ต.ค. 2565(ดู 328) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ - 5 ส.ค. 2565(ดู 354) 
  บันทึกการประชุมสภา  - 4 มิ.ย. 2565(ดู 327) 
  บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม) - 15 ก.พ. 2565(ดู 372) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ - 10 ม.ค. 2565(ดู 336) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ - 4 ม.ค. 2565(ดู 349) 
  ประกาศติดตามผล - 18 มี.ค. 2564(ดู 687) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 31 ม.ค. 2567(ดู 283) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 517) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 512) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 553) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 517) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 504) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 505) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ (จุดบ้านนางราตรี สีนาหอม ถึงนางวงเดือน สีนาหอม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ จากบ้านนายณรงค์ ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน: 2024-05-15
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-30
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-29
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-29

ภาพกิจกรรม

โครงการตลาดสีเขียว ณ วัดโคศานิศาสตร์ บ้านคำโพนสูง (ดู 12)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 449)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน (ดู 80)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 440)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน (ดู 310)

ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (ดู 494)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ประชุมข้าราชการพนักงานเพื่อมอบนโยบายคูณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 63)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 351)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [22 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [22 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [22 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [22 เม.ย. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [22 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 : [22 เม.ย. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร