องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00012
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00062
เดือนก่อน 00730
ปีนี้ 05109
ปีก่อน 05121
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกกโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 13 พ.ย. 2566(ดู 17) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - 27 ต.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 25 ต.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - 9 ต.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 3 ต.ค. 2566(ดู 33) 
  หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 22 ก.ย. 2566(ดู 66) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕ - 27 ต.ค. 2565(ดู 54) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ - 5 ส.ค. 2565(ดู 50) 
  บันทึกการประชุมสภา  - 4 มิ.ย. 2565(ดู 52) 
  บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม) - 15 ก.พ. 2565(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ - 10 ม.ค. 2565(ดู 52) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ - 4 ม.ค. 2565(ดู 62) 
  ประกาศติดตามผล - 18 มี.ค. 2564(ดู 401) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 229) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 209) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 229) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 211) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 216) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 216) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 2565(ดู 235) 
  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-16
  จ้างค่าบริการดูแลเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ หมู่ที่ ๘ ๑ โครงการ หมู่ที่ ๙ ๑ โครงการ หมู่ที่ ๑๒ ๑ โครงการ โครงการซ่อมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ๑ โครงการ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  ซื้อซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาโครงการขยายระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านพร้อมเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านโพนวิลัย จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๑ ช่วงวัดโคศานิศาสตร์ถึงแยกถนนลาดยาง ช่วงที่ ๒ หนองคูใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๑ และโครงการปรับปรุงเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  ซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25

ภาพกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 9)

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 83)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 57)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (ดู 56)

อาการที่พบบ่อยในหญิงตั้งครรภ์ (ดู 80)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 62)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ : [18 ก.ย. 2566]
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยญที่ 3 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญีติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [15 ก.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [28 เม.ย. 2566]
  Do's and don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร