องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00009
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00497
เดือนก่อน 00433
ปีนี้ 03643
ปีก่อน 05121
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ - 15 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัผยผยัติสุสานและฌาสถาน พ.ศ.2528 - 27 ก.ค. 2566(ดู 18) 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 24 ก.ค. 2566(ดู 20) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๕ - 28 เม.ย. 2566(ดู 51) 
  การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด - 21 พ.ย. 2565(ดู 80) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) - 14 พ.ย. 2565(ดู 65) 
  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 11 พ.ย. 2565(ดู 88) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕ - 27 ต.ค. 2565(ดู 23) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕ - 5 ส.ค. 2565(ดู 24) 
  บันทึกการประชุมสภา  - 4 มิ.ย. 2565(ดู 28) 
  บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม) - 15 ก.พ. 2565(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ - 10 ม.ค. 2565(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ - 4 ม.ค. 2565(ดู 27) 
  ประกาศติดตามผล - 18 มี.ค. 2564(ดู 368) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 199) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 176) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 192) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 168) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 186) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 180) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 2565(ดู 197) 
  ซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและทดสอบบ่อปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านกุดเต่า จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. บริเวณศาลาประชาคม จุดที่ ๒. บริเวณหนองคูใหญ่ จุดที่ ๓. บริเวณนายสำเนียง ปิ่นคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมชุดเหล็กดัดหน้าต่าง (ศพด.วัดสว่างชัยศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  จ้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมเหล็กตาข่ายถัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 8)

ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ (ดู 33)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 32)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (ดู 24)

อาการที่พบบ่อยในหญิงตั้งครรภ์ (ดู 46)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 36)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ : [18 ก.ย. 2566]
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยญที่ 3 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญีติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [15 ก.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [28 เม.ย. 2566]
  Do's and don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร