องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างต้องดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นหรอข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช้ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดระดับตำแหน่งตามความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์ และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นต่อ ก.อบต.จังหวัดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง รายระเอียดตามแบบรายงานที่แนบมา


โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 3 มีนาคม 2564   View : 6770
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :