องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวนัยนา แสงจันดา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 098-0958425


นางสาวชุดานันท์ จัดสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 064-5514533


นางกาญจนา เนินภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 085-7476379