องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์
1.วิสัยทัศน์การพัฒนา
     ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา    การศึกษาได้มาตรฐาน
     สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงเรื่องธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
                              และอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
     องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและความชัดเจนในการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนา
     1. งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
     2. งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     3. งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     1. งานการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
     2. งานด้านสวัสดิการสังคม
          (1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
          (2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น
          (3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
          (4) การส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
      3. งานการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
      4. งานด้านสาธารณสุข ของชุมชนและประชาชน
      5. งานเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
      1. งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
      2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      3. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
      1. งานด้านการวางแผน
      2. งานด้านส่งเสริมการลงทุน
      3. งานด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
      4. การพัฒนาการวางแผนและให้การสนับสนุนทางสังคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
      1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
      2. การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำ
      3. การดูแลที่สาธารณะประโยชน์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
       1. งานด้านการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. การส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
       3. การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 850