องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอานนท์ ธุระกิจ
ปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 0991749352


นางสาวเสาร์วรี วะลัยใจ
รองปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 095-6690518


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 080-7582256


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 080-7582256


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 093-5172528


นางสาวนัยนา แสงจันดา
ผอ.กองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
เบอร์โทร : 098-0958425


นางสาวนัยนา แสงจันดา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 098-0958425