องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สภาพทั่วไป   
1.1 ที่ตั้ง
               ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองพอก ที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตั้งอยู่บ้านบะยาว หมู่ 2 ระยะทางห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองพอก ประมาณ 12 กิโลเมตร
      ทิศเหนือ                   ติดกับ     ตำบลชุมพร                     อำเภอเมยวดี            จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศใต้                        ติดกับ    ตำบลหนองขุ่นใหญ่         อำเภอหนองพอก     จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศตะวันออก           ติดกับ     ตำบลหนองพอก              อำเภอหนองพอก      จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศตะวันตก              ติดกับ    ตำบลวังสามัคคี                อำเภอโพนทอง         จังหวัดร้อยเอ็ด

1.2 พื้นที่
              องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์มีพื้นที่ ถือครองทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 34,367 ไร่ หรือประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
              พื้นที่โดยทั่วไป มีพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนสลับกัน ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีคลองน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย ที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทราย ลำห้วยนา และลำห้วยไผ่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการอาชีพการเกษตร การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

1.4  จำนวนประชากร
     หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน     12                  หมู่บ้าน
     จำนวนหลังคาเรือน                       จำนวน     1,860            หลังคาเรือน
     จำนวนประชากร                           จำนวน     6,498             คน
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย                   จำนวน      5.2                คน/หลังคาเรือน
     
    จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว
      ช่วงอายุ  60-69 ปี                          จำนวน     484                 คน
      ช่วงอายุ  70-79 ปี                          จำนวน     206                 คน
      ช่วงอายุ  80-89 ปี                          จำนวน      89                  คน
      ช่วงอายุ  90 ขึ้นไป                        จำนวน       9                   คน

1.5 ข้อมูลสำคัญจาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ฐานข้อมูลประชากรจำนวน 12 หมู่บ้าน โดยแบ่งประชากรตามข้อมูลที่อยู่อาศัยจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์จาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564
      ครัวเรือนทั้งหมด                      จำนวน         1,864     หลังคาเรือน
      จำนวนประชากร                       จำนวน          6,498     คน
จำนวนครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท ต่อปี   จำนวน    19      ครัวเรือน

1.6 ฐานข้อมูลประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์
 

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
หมู่ 1 บ้านคำโพนสูง นายสมเกียรติ ขาวสะอาด 291 536 488 1,024
หมู่ 2 บ้านบะยาว นายสุวรรณ ลาละคร 142 262 201 463
หมู่ 3 บ้านกุดเต่า นายธงชัย ประทุมชาติ 124 237 238 475
หมู่ 4 บ้านวังใหญ่ นายยุทธ คณะพนธ์ 125 190 193 383
หมู่ 5 บ้านบุ่งโง้ง นายมิตรชัย พันธุ์สีมา 113 229 213 442
หมู่ 6 บ้านหนองหว้า นายสมศักดิ์ สระสุศรี 219 393 401 794
หมู่ 7 บ้านหนองบัว นายไพรวัลย์ แสงปาก 152 235 242 477
หมู่ 8 บ้านหนองผักแว่น นายคงศาล ลาดหนองขุ่น 145 263 230 493
หมู่ 9 บ้านโพนวิลัย นายธงชัย บุญไชยา 183 318 327 645
หมู่ 10 บ้านโชคอำนวย นายณรงค์ ปัสสาจันทร์ 140 214 268 482
หมู่ 11 บ้านกุดทรายดี นายภูมี บุญพรมรินทร์ 117 232 214 446
หมู่ 12 บ้านวังใหม่ นายสกล คาราวะ 113 197 177 374
รวม 1,723 3,306 3,192 6,498


 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2272