องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 080-7582256


นางสาวสภาวดี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 062-9899353


นายธรารัฐ ภูสมนึก
นิติกร
เบอร์โทร : 091-0609663


นายขวัญชัย เรืองสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 082-4769622


นายสุทัศน์ ศรีไชยา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 085-4642560


นางรุ่งธิวา โพธิ์ภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 063-2564669


นายพลกฤต ดุจนาคี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 093-3344517


นายถนอม ทองมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
เบอร์โทร : 089-7453918


นางเสาวลักษณ์ วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 095-3864773


นายพิสิษฐ์ แก้วแสนไชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 092-7961996


นายอนุวัฒน์ มีหนองใหญ่
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 063-9637703


นางสาวสุภาวดี เวชสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เบอร์โทร : 083-8306781


นายชวน แก้วแสนไชย์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
เบอร์โทร : 084-9577929


นายชุมพล สุทธิประภา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 064-3253195


นายทองสุข วะลัยสุข
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 080-0010982


นายทศพร จันทร์สว่าง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 097-3350305


นายอนุชิต เบ้าทอง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 085-2305719


นายภานุวัฒน์ ลุมชิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 085-5833698


นายมนตรี อาจวิชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 099-2010654


นายบุญมี อินโพธิ์สม
ยาม
เบอร์โทร : 065-5385456