องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์


วิสัยทัศน์

“ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา  การศึกษาได้มาตรฐาน 
 สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีชื่อเสียงเรื่องธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขประชาชน”

พันธกิจ

      1.จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
      2.ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
      3.ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
      4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด
      5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
      6.ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน
      7.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาและการใช้ภูมิปัญญา
      8.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี
      9.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      10.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
      11.ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

      1.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
      2.ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
      3.ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      4.ตำบลกกโพธิ์มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดการเกื้อกูลในการดำรงชีพทั้งมนุษย์และสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
      5.การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับอำเภอและจังหวัด
      6.มีการสืบสารประเพณี ศีลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
      7.ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
      8.มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ ทั้งประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
      9.มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน ให้สินค้าและบริการ
      10.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี
      11.สังคม ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน
      12.ประชาชนในตำบลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 893