องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผอ.กองคลัง


นางบัวพิศ คำแดงไสย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร : 063-1463044


นางสาวพัชรินทร์ พงคำผาย
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 093-498-4702


นายธีระเดช เหมือนสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 098-1213565


นางอัญชลี ธนาสัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 091-0481995


นางสาวธิวา คำโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-1015298


น.ส.นันทรัตน์ เบ้าทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
เบอร์โทร : 061-0733849


นายศุภชัย พฤกษาสิทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 094-2315248


นางสาวกัญญารัตน์ สุระเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักการคลัง
เบอร์โทร : 091-0547679


นางสาวกานต์มณี สายทา
จ้างเหมาจัดเก็บน้ำปะปา
เบอร์โทร : 061-0629467