องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประนม สว่างชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 093-0670398


นายสมพงษ์ ปัสสาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 086-0532405


นายชวนชม อุดคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 095-182-3016


สิบเอกอนุศักดิ์ สนามพล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 061-1567758


นายอานนท์ ธุระกิจ
ปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 0991749352


นางสาวเสาร์วรี วะลัยใจ
รองปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 095-6690518