คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประนม สว่างชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 093-0670398


นายสมพงษ์ ปัสสาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ คนที่ 1
เบอร์โทร : 086-0532405


นายพานิช ดุจนาคี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺิ์ คนที่ 2
เบอร์โทร : 098-1018198


นายอนุศักดิ์ สนามพล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 061-1567758


นายอานนท์ ธุระกิจ
ปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 0991749352


นางสาวเสาร์วรี วะลัยใจ
รองปลัด อบต.กกโพธิ์
เบอร์โทร : 095-6690518