ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด 21 พ.ย. 2565 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) 14 พ.ย. 2565 5
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11 พ.ย. 2565 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิื เรื่อง มาตรการอวค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น"ตำบลกกโพธิ์ 15 ส.ค. 2565 57
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ก.ค. 2565 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 20 ก.ค. 2565 66
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18 ก.ค. 2565 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 27 มิ.ย. 2565 65
โครงการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง (งานพํฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 เม.ย. 2565 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 2565 117
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก่ีดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบแระมาณ ๒๕๖๕ 7 มี.ค. 2565 111
รายงานแสดงผลกาารดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 14 ก.พ. 2565 127
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 14 ก.พ. 2565 120
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 9 ก.พ. 2565 112
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๔ 31 ม.ค. 2565 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ 13 ม.ค. 2565 138
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 22 ธ.ค. 2564 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ 16 ธ.ค. 2564 144
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ 17 พ.ย. 2564 156
ประชาสัมพัรธ์ Line Official Teen Club กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 พ.ย. 2564 149
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1 4 พ.ย. 2564 144
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2 4 พ.ย. 2564 143
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 3 4 พ.ย. 2564 136
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 4 4 พ.ย. 2564 129
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 5 4 พ.ย. 2564 104
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 6 4 พ.ย. 2564 89
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 7 4 พ.ย. 2564 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 2564 94
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 1 ต.ค. 2564 219
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 30 ก.ย. 2564 81