องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ 19 มี.ค. 2567 96
โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 11 มี.ค. 2567 117
ประชามสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 11 มี.ค. 2567 107
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 16 ก.พ. 2567 257
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ 12 ก.พ. 2567 456
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ 9 ก.พ. 2567 104
การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ม.ค. 2567 340
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 19 ม.ค. 2567 34
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ม.ค. 2567 261
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 3 ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 251
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ 3 ม.ค. 2567 359
รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 1 ม.ค. 2567 226
่ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 15 ธ.ค. 2566 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกกโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 พ.ย. 2566 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 27 ต.ค. 2566 95
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25 ต.ค. 2566 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 ต.ค. 2566 112
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 9 ต.ค. 2566 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 3 ต.ค. 2566 100
หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 22 ก.ย. 2566 206
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ 15 ก.ย. 2566 99
ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัผยผยัติสุสานและฌาสถาน พ.ศ.2528 27 ก.ค. 2566 86
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ก.ค. 2566 95
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๕ 28 เม.ย. 2566 157
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ม.ค. 2566 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ม.ค. 2566 6
การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด 21 พ.ย. 2565 152
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) 14 พ.ย. 2565 282
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11 พ.ย. 2565 200
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 25 ต.ค. 2565 132