องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ 15 ก.ย. 2566 4
ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัผยผยัติสุสานและฌาสถาน พ.ศ.2528 27 ก.ค. 2566 19
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ก.ค. 2566 21
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๕ 28 เม.ย. 2566 52
การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด 21 พ.ย. 2565 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) 14 พ.ย. 2565 65
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11 พ.ย. 2565 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 25 ต.ค. 2565 61
โครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 30 ก.ย. 2565 34
รายงานผลโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาสตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ก.ย. 2565 34
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(การประกอบอาหาร) 27 ก.ย. 2565 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิื เรื่อง มาตรการอวค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น"ตำบลกกโพธิ์ 15 ส.ค. 2565 122
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ก.ค. 2565 189
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 20 ก.ค. 2565 115
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18 ก.ค. 2565 117
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 9 บ้านโพนวิลัย และ หมู่ 2 บ้านบะยาว 7 ก.ค. 2565 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 27 มิ.ย. 2565 111
ประกาศเขตพื้นที่ประสบวาตภัยเขตตำบลกกโพธิ์ 27 มิ.ย. 2565 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) 16 มิ.ย. 2565 15
โครงการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง (งานพํฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 เม.ย. 2565 172
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 2565 161
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก่ีดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบแระมาณ ๒๕๖๕ 7 มี.ค. 2565 154
รายงานแสดงผลกาารดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 14 ก.พ. 2565 181
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 14 ก.พ. 2565 176
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 9 ก.พ. 2565 182
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 8 ก.พ. 2565 23
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๔ 31 ม.ค. 2565 176
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ 13 ม.ค. 2565 186
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 22 ธ.ค. 2564 242
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ 16 ธ.ค. 2564 188