องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗   18 ก.ย. 2566 281
ประกาศใช้ข้อบันญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 ก.ย. 2565 105
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566   12 ก.ย. 2565 112
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕   28 ก.พ. 2565 156
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕   28 ก.พ. 2565 150
ข้อบัญญติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 190