องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


ว่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ


นางฤทัย มีทิพย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 080-7419500


นายธีระยุทร ศรีกกโพธิ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-0108397


นางเพ็ญยุภา ประทุมชาติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-2372940


นางสาวสมบูรณ์ เนาวงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-8171308


นายเดชา แสงใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 092-8628394


น.ส.สมบูรณ์ ปัสสาจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 084-3278978


นางฐิตาพร บิลพัสด์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 087-9672291


น.ส.พรชนก ล้ำเลิศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 090-3343929


นางสาวนิชชนันท์ สว่างชุม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 089-2749961


น.ส.วรรณวิศา สว่างชุม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 061-0819095


นางสาวจิราภัทร์ คำอั้ว
คนงาน
เบอร์โทร : 093-4801388