หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย   1 มี.ค. 2565 38
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 2565 49
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 2565 52
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์   21 ก.พ. 2565 65
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   21 ก.พ. 2565 49
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   21 ก.พ. 2565 51
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   21 ก.พ. 2565 50
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกการประเมินผลการปฏิบัติงาน   21 ก.พ. 2565 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 ก.พ. 2565 43
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   27 ส.ค. 2564 111