องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย   1 มี.ค. 2565 77
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 2565 83
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 2565 80
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์   21 ก.พ. 2565 108
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   21 ก.พ. 2565 89
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   21 ก.พ. 2565 80
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   21 ก.พ. 2565 85
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกการประเมินผลการปฏิบัติงาน   21 ก.พ. 2565 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 ก.พ. 2565 83
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   27 ส.ค. 2564 151