องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวีธีเฉพราะเจาะจง   20 มี.ค. 2567 73
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   20 มี.ค. 2567 39
คู่มือการลงโทษทางวินัย และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย   14 มี.ค. 2565 164
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ   12 ม.ค. 2565 140
คู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชี   12 ม.ค. 2565 126
คู่มืองบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   12 ม.ค. 2565 144
คู่มือปฏิบัติงานนักบริบาลท้องถิ่น   12 ม.ค. 2565 139
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   12 ม.ค. 2565 131
คู่มือปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   12 ม.ค. 2565 123
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   12 ม.ค. 2565 112