การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 56
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   27 ส.ค. 2564 96