องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและทดสอบบ่อปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านกุดเต่า จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. บริเวณศาลาประชาคม จุดที่ ๒. บริเวณหนองคูใหญ่ จุดที่ ๓. บริเวณนายสำเนียง ปิ่นคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมชุดเหล็กดัดหน้าต่าง (ศพด.วัดสว่างชัยศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมเหล็กตาข่ายถัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐ (จุดบริเวณไร่นานายสมพงษ์ ปัสสาจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดทรายดี หมู่ที่ ๑๑ (สายทางช่วงบ้านนางอบมา โคตรสิทธิ์ถึง วัดสุวรรณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำ RO หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาภายในหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ (จุดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาภายในหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง (จุดบริเวณบ้านนายสมเกียรติ ขาวสะอาด) บ้านคำโพนสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายบุญนำ สายสุดถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่น ถึงไร่นายสกล คาราวะ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเเบบปิด บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงบ้านนางพวงพันถึง บ้านนายสวาท ครึ้มสันเทียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี (สายทางช่วงนานายวีรพงษ์ ศรีชัยถึง ไร่นายประกายศิลป์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (สายทางช่วงบ้านนายสมหมาย คาระวะถึง บ้านนายณรงค์ หนองขุ่นสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ่งโง้ง บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว (สายทางวัดปุบผารามถึง บ้านนายกฤษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านนายสมาน วิลัยวรรณถึงนางประหยัด วรรณพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางบ้านนางอบมา โคตรสินธ์ถึง สี่แยกถนนไปบ้านวังใหญ่) บ้านกุดทรายดี หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องน้ำ ช่วงบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องน้ำ ช่วงบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องน้ำ ช่วงบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายฉลาด สีดามาตย์ถึง วัดปิยะวาส) บ้านบะยาว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่น ถึงไร่นายสกล คาราวะ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่น ถึงไร่นายสกล คาราวะ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง (ช่วงนานายทองเลื่อน ลาดหนองขุ่น) บ้านคำโพนสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเเละโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำโพนสูง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ่งโง้ง บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ่งโง้ง บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหนองหว้า หมู่ที่ ๖ เเละบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ่งโง้ง บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่น ถึงไร่นายสกล คาราวะ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ รวมจำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ และโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
จ้างโครงการค่าก่อสร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔ (จุดแยกบ้านนางอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ้งโง้ง บ้านบุ้งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 21 ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่นถึงไร่นายสกล คาราวะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังใหม่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 21 ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายสมพงษ์ ลาดหนองขุ่น ถึงไร่นายสกล คาราวะ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 21 ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวน้ำฝน มาศเลิง ทางเข้าบ้านบุ่งโง้ง บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 21 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านคำโพนสูง (สายทางบ้านนายประเสริฐ พันเพชร ถึงบ้านนางสอน เนินภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโพนวิลัย หมู่ที่ ๙ (สายทางบ้านนายบัวหัน ศรีอินชุมถึง บ้านนายวิเชิด ลุมชิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเเละโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านโพนวิลัย (สายทางบ้านนายบัวหัน ศรีอินชุม ถึงบ้านนายวิเชิด ลุมชิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านโพนวิลัย (สายทางบ้านนายบัวหัน ศรีอินชุม ถึงบ้านนายวิเชิด ลุมชิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566