องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ...

20 มี.ค. 2567 176
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

...

26 เม.ย. 2566 531