องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 8

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 256ุ6 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   15 ก.พ. 2566 97
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   23 ก.พ. 2565 162
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน และร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65   1 ก.ค. 2563 153