องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 2

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยญที่ 3 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญีติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   15 ก.ย. 2566 59
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   15 ส.ค. 2565 61
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   8 ส.ค. 2565 55
บันทึกการประชุมสภา สมัยแรก วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕   15 ก.พ. 2565 96
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564   7 ก.ย. 2564 238
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564   23 ส.ค. 2564 124