บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 4

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   15 ส.ค. 2565 17
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   8 ส.ค. 2565 16
บันทึกการประชุมสภา สมัยแรก วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕   15 ก.พ. 2565 57
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564   7 ก.ย. 2564 127
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564   23 ส.ค. 2564 76