กองการศึกษา

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางศุภแสงเดือน แก้วสกุล
ผอ.กองการศึกษาฯ


นายเดชา แสงใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางฤทัย มีทิพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายธีระยุทร ศรีกกโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพ็ญยุภา ประทุมชาติ
ครูผูดูแลเด็ก


นางสาวสมบูรณ์ เนาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สมบูรณ์ ปัสสาจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฐิตาพร บิลพัสด์
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.พรชนก ล้ำเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนิชนันท์ สว่างชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก