หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายจิรภัทร พิริยธาดา
ปลัด อบต.กกโพธิ์


นางสาวเสาร์วรี วะลัยใจ
รองปลัด อบต.กกโพธิ์


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนนัยนา แสงจันดา
ผอ.กองสวัสดิการฯ


นางศรีสมบัติ มะตะราช
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง


นางศุภแสงเดือน แก้วสกุล
ผอ.กองการศึกษาฯ