สำนักปลัด

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสภาวดี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสุพรรษา ทองเสริม
นิติกร


นายขวัญชัย เรืองสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายไพโรจน์ วะลัยใจ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางรุ่งธิวา โพธิ์ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายถนอม ทองมี
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


นายวุฒิพงษ์ สุนะศรี
ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายพลกฤต ดุจนาคี
ผช.นักวิชาการเกษตร


นายชวนชัย ขุนหอม
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญมี อินโพธิ์สม
ยาม


นายอนุวัฒน์ มีหนองใหญ่
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายชวน แก้วแสนไชย์
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายชุมพล สุทธิประภา
คนงานทั่วไป


นายทองสุข วะลัยสุข
คนงานทั่วไป


นายทศพร จันทร์สว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายวิเชิด ลุมชิง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายพัฒน์พงษ์ แสงจันสี
พนักงานดับเพลิง


นางพูล วิลัยสุข
แม่บ้าน