สำนักปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสภาวดี แสนสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ว่าง
นิติกร


นายไพโรจน์ วะลัยใจ
นักวิชาสาธารณสุข


นายขวัญชัย เรืองสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางรุ่งธิวา โพธิ์ภักดี
นักจัดการงานทั่วไป


นายพลกฤต ดุจนาคี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายถนอม ทองมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


นางเสาวลักษณ์ วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพิสิษฐ์ แก้วแสนไชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนุวัฒน์ มีหนองใหญ่
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายชวน แก้วแสนไชย์
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายชุมพล สุทธิประภา
คนงานทั่วไป


นายทองสุข วะลัยสุข
คนงานทั่วไป


นายทศพร จันทร์สว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายพัฒน์พงษ์ แสงจันสี
พนักงานดับเพลิง


นายวิเชิด ลุมชิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายมนตรี อาจวิชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายบุญมี อินโพธิ์สม
ยาม


นางสาวเกศกมล สีเงินยวง
แม่บ้าน