ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยะธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 8
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินันคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ก.ค. 63 8
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 23 ก.ค. 63 13
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หน้า2 23 ก.ค. 63 8
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 8
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หน้า2 23 ก.ค. 63 7
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 6
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 23 ก.ค. 63 5
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 23 ก.ค. 63 4
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 63 6
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า2 23 ก.ค. 63 5
มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 4
มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หน้า2 23 ก.ค. 63 4
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 23 ก.ค. 63 4
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 23 ก.ค. 63 4
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ หน้า2 23 ก.ค. 63 4
แผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 23 ก.ค. 63 5
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่งวนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 4
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่งวนตำบลกกโพธิ์ 353/2561 23 ก.ค. 63 5
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 23 ก.ค. 63 4
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 4
ประกาศใ้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤมิชอบ 21 ก.ค. 63 7
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบต.กกโพธิ์ 21 ก.ค. 63 9
มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 21 ก.ค. 63 8
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรืบรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.กกโพธิ์ 21 ก.ค. 63 6
แผนการดำเนินงาน 11 มิ.ย. 62 107
รายงานผลการดำเนินงาน 11 มิ.ย. 62 107
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 11 มิ.ย. 62 87
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 0 -1957 5
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 0 -1957 3