กองคลัง

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางศรีสมบัติ มะตะราช
ผอ.กองคลัง


นางบัวพิศ คำแดงไสย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางวิภาดา เพิ่มขึ้น
นักวิชาการพัสดุ


นายธีระเดช เหมือนสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอัััญชลี ธนาสัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวธิวา คำโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(คลัง)


น.ส.นันทรัตน์ เบ้าทอง
ผช.จนท.จัดเก็ยรายได้


นายศุภชัย พฤกษาสิธิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวกัญญารัตน์ สุระเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง