สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายแถลง ละครไชย
ประธานสภาฯ


นายวีรพล วิสูงเร
รองประธานสภาฯ


นางอุมาพร ฝนทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายสมจันทร์ ประเสริฐสังข์
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายประจักร สายรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่2


นายศรีธาตุุ รักสวย
สมาชิก อบต.หมู่2


นายบุญสง มูลวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่3


นายจตุพงษ์ ลาดหนองขุ่น
สมาชิก อบต.หมู่4


นายนิรัญ แสงจันสี
สมาชิก อบต.หมู่ 5


นายสมปอง ปุยะบาล
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายอดิศักดิ์ บุตรพรม
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายสุบัน ประนมศรี
สมาชิก อบต.หมู่ 7


นายวิรศักดิ์ นิลสว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 7


นายแสงจันทร์ สายทา
สมาชิก อบต.หมู่ 8


นายคำบุ ปัสสาจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 10


นายประนม สว่างชุม
สมาชิก อบต.หมู่ 11


นายดวงจันทร์ เป้ยเมย
สมาชิก อบต.หมู่ 11


นายอำพันธ์ บุตรพรม
สมาชิก อบต.หมู่ 12


นายอนุรักษ์ สนามพล ส.อบต.หมุ่ 12