กองช่าง

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง


นายทองมา น้นนาเชือก
นายช่างโยธา


นายอดิศักดิ์ พิมพิวาส
ผช.ช่างโยธา


นายอุดม มะลิยศ
ผช.จนท.ธุรการ


นายเจษฤา ทะสูนย์
ผช.ช่างไฟฟ้า


นายสมพงษ์ ปัสสาจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสถิตย์ จันทร์สว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธีระชาติ สายรัตน์
พนักงานจดมาตราวัดน้ำ