เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 64   8 เม.ย. 64 16
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 64   8 เม.ย. 64 18
รายจ่ายจริง 64 เดือน ต.ค-ธ.ค.   8 เม.ย. 64 16
รายรับจริง 64 เดือน ม.ค.-มี.ค.   8 เม.ย. 64 16
รายจ่ายจริง 64 เดือน ต.ค.-ธ.ค.   8 เม.ย. 64 14
รายจ่ายจริง 64 เดือน ม.ค.-มี.ค.   8 เม.ย. 64 18
ผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี   26 มี.ค. 64 27
การบริหารงานหน่วยงานประจำปี   19 มี.ค. 64 21
แบบประเมินความพึงพอใจ   18 มี.ค. 64 23
แผนการดำเนินงาน 64   18 มี.ค. 64 23
แผนอัตรากำลัง   18 มี.ค. 64 24
ควบคุมภายใน   16 มี.ค. 64 19
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันฯ   21 ก.ค. 63 44
แบบ ผด.   15 มิ.ย. 63 60
แบบ ผด.2   15 มิ.ย. 63 54
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน   15 มิ.ย. 63 69
แบบประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น   15 มิ.ย. 63 64
คูมือประชาชน   5 มิ.ย. 63 62
คู่มือการสอบวิเนัย   5 มิ.ย. 63 106