คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายอำพันธ์ เรืองบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์


นายบุญชู ศรีทับทิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์


นายปัญญา อัตวิชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์


นายพานิช ดุจนาคี
เลขานายก อบต.กกโพธิ์