จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวข้อ :: จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
1.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2.ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
3.ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.ตำบลกกโพธิ์มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดการเกื้อกูลในการดำรงชีพทั้งมนุษย์และสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
5.การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับอำเภอและจังหวัด
6.มีการสืบสารประเพณี ศีลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
7.ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
8.มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ ทั้งประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
9.มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน ให้สินค้าและบริการ
10.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี
11.สังคม ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน
12.ประชาชนในตำบลดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ : 13 ธันวาคม 61   View : 543