พันธกิจ

หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ


1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
2.ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
3.ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
6.ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน
7.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาและการใช้ภูมิปัญญา
8.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี
9.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
11.ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
วันที่ : 13 ธันวาคม 61   View : 221