วิสัยทัศน์

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา  การศึกษาได้มาตรฐาน 
 สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีชื่อเสียงเรื่องธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
วันที่ : 13 ธันวาคม 61   View : 416