สภาพทางสังคม

หัวข้อ :: สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 
1 การศึกษา
     1.โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์        จำนวน      6         แห่ง
     1)โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                             จำนวน       1         แห่ง
       -โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
     2.โรงเรียนขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       จำนวน        1        แห่ง
       -โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
     3.โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                                จำนวน         4        แห่ง
      -โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
      -โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
      -โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น
      -โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                            จำนวน         3        แห่ง
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างชัยศรี                                         จำนวน        61       คน
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง                                       จำนวน        36      คน
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่                                            จำนวน        34      คน
      3.สถานศึกษาเอกชน                                                             จำนวน        1       แห่ง
      4.หอกระจายข่าวหมู่บ้าน                                                       จำนวน        12     แห่ง

2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา     ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
      1) วัด/ศาสนสถาน                มีจำนวน        10       แห่ง
              -วัดโคสานิศาสตร์              หมู่ที่  1                   บ้านคำโพนสูง
              -วัดปิยะวาส                        หมู่ที่  2                   บ้านบะยาว
              -วัดสุวรรณาราม                 หมู่ที่  3                   บ้านกุดเต่า
              -วัดอัมพวัน                         หมู่ที่  4                   บ้านวังใหญ่
              -วัดแสงสว่างอุราลัย            หมู่ที่  5                   บ้านบุ่งโง้ง
              -วัดสว่างชัยศรี                     หมู่ที่  6                  บ้านหนองหว้า
              -วัดบุปผาราม                       หมู่ที่  7                  บ้านหนองบัว
              -วัดบูรพาราม                       หมู่ที่  8                  บ้านหนองผักแว่น
              -วัดป่าบ้านคำโพนสูง           หมู่ที่  1                 บ้านคำโพนสูง
              -วัดป่าบ้านกุดเต่า                 หมู่ที่  3                  บ้านกุดเต่า

3 สาธารณสุข    มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานที่ให้บริการดังนี้
    1)โรงพยาบาล/อนามัย                   จำนวน                    2         แห่ง
     -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนสูง
     -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
     -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน         จำนวน                    12       ศูนย์

    2)จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
     -เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                        จำนวน                     6         คน
     -อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)        จำนวน                    157       คน
     3)อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         ร้อยละ                   100

4 การบริการพื้นฐาน  
       1) โทรคมนาคม
       -มีถนนเชื่อมการสัญจรถึงกันทุกหมู่บ้าน
       -เสาสัญญาณโทรศัพท์                           จำนวน                     3          แห่ง

       2)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
       -ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน                     1          แห่ง
       -ป้อมตำรวจประจำตำบล                      จำนวน                     1          แห่ง

       3)สาธารณูปโภค
        -ตำบลกกโพธิ์มีไฟฟ้าสาธารณะเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
        -มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
        -ประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์10 แห่ง ดังนี้
         1)ประปาบ้านคำโพนสูง                         2)ประปาบ้านวังใหญ่
         3)ประปาบ้านหนองหว้า                        4)ประปาบ้านหนองบัว
         5)ประปาบ้านโชคอำนวย                       6)ประปาบ้านบะยาว
         7)ประปาบ้านบะยาว (วัดปิยะวาส)          8)ประปาบ้านกุดเต่า
         9)ประปาบ้านกุดทรายดี                         10)ประปาบ้านหนองผักแว่น
วันที่ : 13 ธันวาคม 61   View : 389