ทรัพยากรธรรมชาติ

หัวข้อ :: ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
              - ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                 - ป่าสาธารณะสองพี่น้อง
              - ป่าสาธารณะดงป่าแดง                     - ที่สาธารณะโคกป่าช้า

2 แหล่งน้ำธรรมชาติ
              -ลำห้วยสำคัญ ได้แก่ ลำห้วยทราย ลำห้วยนา ลำห้วยไผ่ ลำห้วยวังใหญ่ ลำห้วยน้อย ลำห้วยบะยาว
              -หนองน้ำสำคัญ ได้แก่ หนองคำปันแลน หนองคำบง หนองบัว หนองบั่ว หนองหล่ม หนองคำไหล หนองบุ่งโง้ง
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 312