สภาพเศรษฐกิจ

หัวข้อ :: สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
 

1 การประกอบอาชีพ ตำบลกกโพธิ์มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 22,957 ไร่ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ อาชีพดังนี้
     -อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา การปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา
     -อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง  ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
     -อาชีพเสริม ได้แก่ เพาะเห็ด ทอเสื่อ ทำขนม ทอผ้า เป็นต้น

2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล
     -ร้านเสริมสวย                              จำนวน                              4            แห่ง
     -ร้านรับซื้อมัน                              จำนวน                             2             แห่ง
     -โรงสีข้าว                                     จำนวน                             24           แห่ง
    -ร้านค้าชุมชน                                จำนวน                              6            แห่ง
    -โรงผลิตเสาปูน                            จำนวน                              1             แห่ง
    -ร้านรับซื้อมัน                              จำนวน                              2             แห่ง
    -ร้านขายของชำ                            จำนวน                             47            แห่ง
    -ร้านอินเตอร์เน็ต                           จำนวน                              4            แห่ง
    -ร้านขายรถ  จำนวน                      จำนวน                              1            แห่ง
    -ร้านซ่อมรถ  จำนวน                    จำนวน                               8            แห่ง
    -ร้านรับซื้อไม้ จำนวน                   จำนวน                              1             แห่ง
    -ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                       จำนวน                              3            แห่ง
    -ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง                    จำนวน                              3             แห่ง
    -เสาสัญญาณโทรศัพท์                  จำนวน                               3             แห่ง
    -ร้านขายเสื้อผ้า                             จำนวน                               1             แห่ง

3 จำนวนกลุ่มอาชีพ
    -กลุ่มตกแต่งและประดับผ้า                1          กลุ่ม       สมาชิก        60          คน
    -กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม                 1          กลุ่ม       สมาชิก        65          คน
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 596